ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
01 เม.ย. 2564
2 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
01 เม.ย. 2564
3 ประกาศ อบต. เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
41
02 มี.ค. 2564
4 ประกาศ อบต.บางสัก ดาวน์โหลดเอกสาร
63
01 มี.ค. 2564
5 ประกาศ อบต.บางสัก เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
32
01 มี.ค. 2564
6 ประกาศ อบต.บางสัก ดาวน์โหลดเอกสาร
54
24 ก.พ. 2564
7 ประกาศ อบต.บางสัก เรื่อง รับโอน(ย้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
24 ก.พ. 2564
8 ประกาศ อบต.บางสัก เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาห้าปี ดาวน์โหลดเอกสาร
138
28 ม.ค. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
01 ธ.ค. 2563
10 ประกาศ เรื่องรายชื่อผลการคัดเลือกบุคคลตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
109
16 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22