ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การลงทะเบียนรับบริการเก็บขนขยะมูลฝอย ของ อบต.บางสัก ดาวน์โหลดเอกสาร
10
01 พ.ย. 2562
2 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
07 ต.ค. 2562
3 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
01 พ.ค. 2562
4 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
01 พ.ค. 2562
5 แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ(ร่าง)ข้อบัญญัติ อบต.บางสักการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
13 มี.ค. 2562
6 แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ(ร่าง)ข้อบัญญัติ อบต.บางสัก การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
13 มี.ค. 2562
7 แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ(ร่าง)ข้อบัญญัติ อบต.บางสัก การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
13 มี.ค. 2562
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง ผลการสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
27 ก.พ. 2562
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
25 ก.พ. 2562
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
20 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17