แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
07 ส.ค. 2561
2 ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ดาวน์โหลดเอกสาร
17
04 ม.ค. 2561
3 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
16
02 ต.ค. 2560
4 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
19
02 ต.ค. 2560
5 มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ดาวน์โหลดเอกสาร
20
02 ต.ค. 2560
6 คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
16
02 ต.ค. 2560
7 ประกาศเจตนารมณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
07 ก.ค. 2560
8 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
07 ก.ค. 2560
9 มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
19
07 ก.ค. 2560
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
07 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2